เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2558
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับชมเว็บไซต์ทุกท่าน
 
 
 
นว 0023.3/ว 28630 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ Data set ในระดับพื้นทีึ่  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว28335 แบบรายงานการสั่งใช้ อปพร.ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ2562  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว28425 แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.5/961 การแจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.กลางแดด สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบ  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.5/962 การแจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทน.นครนครสวรรค์ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น และรายการงบประมาณเบิกแทนกัน เ  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.2/ว28447 การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราขการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.พ.7  [ 0 , 543 ]   
 
นว 0023.3/28229 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์  [ 12 ธ.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.1/959 การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทดแทนตำแหน่งว่าง  [ 12 ธ.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.5/ว28237 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่ง  [ 12 ธ.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.3/28251 การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62  [ 12 ธ.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว28256 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวีดีโอ  [ 12 ธ.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.3/28195 หารือแนวทางการใช้จ่ายเงินจากรายได้สะสมของสถานศึกษา  [ 12 ธ.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.3/28253 ยืนยันข้อมูลรายชื่อโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน  [ 12 ธ.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว28278 แบบรายงานปัญหายางพาราในหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การบริหารส่วนตำบล  [ 12 ธ.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว27671 แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน  [ 11 ธ.ค. 2561 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 511
 
 

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player