เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2558
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับชมเว็บไซต์ทุกท่าน
 
 
 
นว 0023.5/796 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทต.บางประมุง สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.5/795 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.แม่เปิน สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกค  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.1/ว23770 ประชาสัมพันธ์โครงการ กลับบ้านปลอดภัย การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำโครงการฯ  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.1/ว23771 โครงการกองทุนประทีปแห่งธรรม  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.1/ว23772 ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.1/ว23773 การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด Line@ @มหาดไทย  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.1/23786 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.5/ว803 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.4/ว23785 ขอจัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมา  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.5/23804 แบบสำรวจข้อมูลการจ้างเหมาบริการ  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว23826 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้า  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.4/ว23824 ประชาสัมพัธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.3/23897 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว23899 ซักซ้อมแนวทางการขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว23895 ขอส่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐที่ใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปก  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 491
 
 

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player