เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2558
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับชมเว็บไซต์ทุกท่าน
 
 
 
นว 0023.4/466 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.5/14479 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.5/14575 แจ้งแนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 3 ประเด็น  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.5/476 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กรปกครองส้วท้องถิ่น  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.5/475 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.5/474 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกคร  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.5/473 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.5/472 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กรปกครองส้วท้องถิ่น  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.5/471 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กรปกครองส้วท้องถิ่น  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.5/470 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กรปกครองส้วท้องถิ่น  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.5/469 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กรปกครองส้วท้องถิ่น  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.1/477 การรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.2560 และ/หรือเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2560  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว14582 แบบสำรวจข้อมูลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว14579 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไรในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว14593 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2561  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 451
 
 

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player