หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2558
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับชมเว็บไซต์ทุกท่าน
 
 
 
นว 0023.5/ ว 13562 เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ว 13584 โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว 13573 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว 13570 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว 464 การจัดส่งรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2561  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว13580 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว 463 หลักเกณฑ์การให้กู้เงินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2562  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ว 13595 แผนปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 13690 การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ว13508 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Wokshop เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 14 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว13569 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ.  [ 14 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว13554 แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562  [ 14 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว13563 2-การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 13425 การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  [ 13 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 13426 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 13 มิ.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 584
 
 

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player