หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2558
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับชมเว็บไซต์ทุกท่าน
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ สน.คท. มท 0808.2/9599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 พ.ค. 2562
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว2103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 พ.ค. 2562
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2054 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 พ.ค. 2562
รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2080 28 พ.ค. 2562
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในระดับต้นสังกัด กศ. มท 0816.3/ว2029 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 พ.ค. 2562
แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2082 28 พ.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สน.คท. มท 0808.2/ว2051 28 พ.ค. 2562
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2050 28 พ.ค. 2562
การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2079 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3- 6] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 7] 28 พ.ค. 2562
ขอแจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบจัดการความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2084 28 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และออกแบบเทคโนโลยีที่มีความประสงค์จะเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) กศ. มท 0816.3/ว2049 28 พ.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2048 28 พ.ค. 2562
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2077 28 พ.ค. 2562
การจัดทำข้อมูลค่าเช่าบ้านปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2052 [เอกสารแนบ] 27 พ.ค. 2562
แจ้งเร่งรัดการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ 9566 [บัญชีจังหวัดแนบท้าย] 27 พ.ค. 2562
การบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2023 24 พ.ค. 2562
การแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2025 24 พ.ค. 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.3/ว3074 24 พ.ค. 2562
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2022 24 พ.ค. 2562
ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ กสธ. มท 0819.2/ว2026 24 พ.ค. 2562
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 843
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player