ท่านต้องการให้ อบต.หนองปลิง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 17 )
54.84%
ด้านสาธารณูปโภค ( 5 )
16.13%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 4 )
12.90%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
3.23%
ด้านการให้การบริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 4 )
12.90%